Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, aby kupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza danego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona ich towary tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na podniesienie poziomu inflacji (drożeją produkty z importu). Do tego dewaluacja zrealizowana w jednym państwie, zachęca pozostałe kraje, które są ważnymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia dewaluacji w celu uchronienia swoich rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się ograniczeniem liczby towarów oraz usług, które jesteśmy w stanie kupić za daną cenę. Zazwyczaj jest ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ceny danej waluty w odniesieniu do pozostałych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost wartości towaru bądź uslugi. Definicja używana przede wszystkim w stosunku do wzrostu ceny waluty lokalnej do waluty obcej w sytuacji płynnych wartości walut (będzie on on kontrolowany poprzez rynek). Oznacza przyrost siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest przeważnie skutkiem deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza zwiększenie ceny waluty krajowej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej jednostki walutowej lokalnej, spadek wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego i osłabienie presji inflacyjnej poprzez spadek wartości dóbr z importu. Przykre skutki aprecjacji to pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu oraz podniesienie kosztów realizacji prac w stosunku do wartości pracy za granicą.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji staje się deprecjacja.